روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 203

اخذ موافقت قطعی دو پژوهشکده پژوهشگاه فضایی ایران از سوی شورای گسترش آموزش عالی

خبر داخلی
اخذ موافقت قطعی دو پژوهشکده پژوهشگاه فضایی ایران از سوی شورای گسترش آموزش عالی
1401/04/05
12:03:57