روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 148

استفاده از فناوری‌های روز ماهواره‌ای با هدف تسریع در عملیات‌ها

خبر دولت
استفاده از فناوری‌های روز ماهواره‌ای با هدف تسریع در عملیات‌ها
1401/02/11
19:55:17