انجام موفق آزمون عملیات پروازی بالن مخابراتی بام ۵۰

خبر داخلی
انجام موفق آزمون عملیات پروازی بالن مخابراتی بام ۵۰
1400/04/15
13:07:14