روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 167

دکتر صمیمی در بازدید از پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی: پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی باید در مباحث ایمنی و کنترل کیفیت پیشرو باشد

خبر داخلی
دکتر صمیمی در بازدید از پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی: پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی باید در مباحث ایمنی و کنترل کیفیت پیشرو باشد
1400/07/26
16:15:27