روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 154

بازدید نماینده مجلس شیراز و زرقان از پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
بازدید نماینده مجلس شیراز و زرقان از پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران
1399/08/21
19:26:47