روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 150

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجتمع اصفهان هوشمند پژوهشکده مواد و انرژی 

خبر داخلی
بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجتمع اصفهان هوشمند پژوهشکده مواد و انرژی 
1401/03/28
09:35:26