روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 151

بازدید ۴ ساعته رئیس‌جمهوری از نمایشگاه ظرفیت‌های فضایی کشور

خبر دولت
بازدید ۴ ساعته رئیس‌جمهوری از نمایشگاه ظرفیت‌های فضایی کشور
1400/09/05
18:09:28