روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 113

برگزاری مانور امدادی آتش نشانی در پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی

خبر داخلی
برگزاری مانور امدادی آتش نشانی در پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی
1400/12/02
16:14:45