روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 128

برگزاری نشست مشترک توسعه بازار فروش محصولات فناورانه پژوهشگاه فضایی ایران با خانه نوآوری و فناوری ایران (iHiT)

خبر داخلی
برگزاری نشست مشترک توسعه بازار فروش محصولات فناورانه پژوهشگاه فضایی ایران با خانه نوآوری و فناوری ایران (iHiT)
1401/04/18
10:32:49