روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 48

برگزاری وبینار تخصصی "مد پردازشی Tops در سار فضاپایه از طراحی و شبیه سازی تا استخراج تصویر از داده‌‌های عملی درSentinel۱"

خبر داخلی
برگزاری وبینار تخصصی
1399/12/19
14:18:03