روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 126

تاکید رییس جمهور برای رسیدن به مدار ۳۶ هزار کیلومتری در پایان ۱۴۰۴

خبر دولت
تاکید رییس جمهور برای رسیدن به مدار ۳۶ هزار کیلومتری در پایان ۱۴۰۴
1400/09/05
20:11:33