روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 80

تقدیر از اعضای کمیته اجرایی دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران

خبر داخلی
تقدیر از اعضای کمیته اجرایی دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران
1399/12/12
20:01:15