روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 37

جلسه مشورتی غیررسمی کارگروه پایداری بلندمدت فعالیت‌های فضای ماورای جو کوپوس برگزار می‌شود

خبر بین الملل
جلسه مشورتی غیررسمی کارگروه پایداری بلندمدت فعالیت‌های فضای ماورای جو کوپوس برگزار می‌شود
1400/09/01
08:41:17