روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 87

دریافت گواهی اعتبارسنجی اختراع  "سامانه تعیین موقعیت رادیویی طیف گسترده و زمین پایه بومی برای ماهواره"

خبر داخلی
دریافت گواهی اعتبارسنجی اختراع 
1400/03/24
12:33:19