روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 13

دریافت گواهی اعتبارسنجی طرح اختراعی سیستم خنک‌کاری دیفیوزر فلزی با افشانه آب در تست زمینی موتور سوخت جامد فضایی

خبر داخلی
دریافت گواهی اعتبارسنجی طرح اختراعی سیستم خنک‌کاری دیفیوزر فلزی با افشانه آب در تست زمینی موتور سوخت جامد فضایی
1400/12/17
09:46:09