روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 24

دریافت گواهی اعتبارسنجی طرح اختراعی فرماسیون سریع باتری‌های لیتیوم یون با حفظ ظرفیت در سیکل زنی بالا 

خبر داخلی
دریافت گواهی اعتبارسنجی طرح اختراعی فرماسیون سریع باتری‌های لیتیوم یون با حفظ ظرفیت در سیکل زنی بالا 
1400/12/23
15:41:37