روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 55

دریافت گواهی ثبت اختراع تهیه نانوالیاف هافنیم کاربید ( HfC) به روش احیای پیش سازه الکتروریسی شده PVP/Hf

خبر داخلی
دریافت گواهی ثبت اختراع تهیه نانوالیاف هافنیم کاربید ( HfC) به روش احیای پیش سازه الکتروریسی شده PVP/Hf
1400/04/13
12:17:56