روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 87

دکتر صمیمی: توسعه فناوری فضایی مستلزم هم‌افزایی و مشارکت تمامی بازیگران بخش فضایی کشور است

خبر داخلی
دکتر صمیمی: توسعه فناوری فضایی مستلزم هم‌افزایی و مشارکت تمامی بازیگران بخش فضایی کشور است
1400/03/31
11:37:48