روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 115

دکتر صمیمی خبر داد: آزمون موفق تجهیزات ماهواره مخابراتی ناهید ۲ با اولین بستر تست ESD مطابق استاندارد ECSS در کشور

خبر داخلی
دکتر صمیمی خبر داد: آزمون موفق تجهیزات ماهواره مخابراتی ناهید ۲ با اولین بستر تست ESD مطابق استاندارد ECSS در کشور
1400/07/07
19:18:38