روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 145

دکتر صمیمی در نخستین روز از دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران مطرح کرد: توجه به حضور مؤثرتر زنان در عرصه فضایی یک دغدغه جهانی است

خبر داخلی
دکتر صمیمی در نخستین روز از دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران مطرح کرد: توجه به حضور مؤثرتر زنان در عرصه فضایی یک دغدغه جهانی است
1399/11/27
17:09:08