دکتر صمیمی: روند رو به رشد ثبت اختراعات در پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
دکتر صمیمی: روند رو به رشد ثبت اختراعات در پژوهشگاه فضایی ایران
1400/04/21
12:09:09