روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 154

دکتر صمیمی: پژوهشگاه فضایی ایران قدردان نیروی انسانی متخصص و متعهدی است که در حوزه کاری خود منشا آثار خیر هستند

خبر داخلی
دکتر صمیمی: پژوهشگاه فضایی ایران قدردان نیروی انسانی متخصص و متعهدی است که در حوزه کاری خود منشا آثار خیر هستند
1400/03/18
12:18:08