روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 145

رونمایی از ماهواره سنجشی پارس ۱ و بلوک انتقال مداری سامان ۱ در روز فناوری فضایی

خبر داخلی
رونمایی از ماهواره سنجشی پارس ۱ و بلوک انتقال مداری سامان ۱ در روز فناوری فضایی
1399/11/15
20:06:32