روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 64

رئیس سازمان فضایی ایران در بازدید از پژوهشکده سامانه‌های ماهواره: اتمام به موقع پروژه‌های ماهواره‌ای مستلزم همگرایی حداکثری بدنه کارشناسی سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران است

خبر داخلی
رئیس سازمان فضایی ایران در بازدید از پژوهشکده سامانه‌های ماهواره: اتمام به موقع پروژه‌های ماهواره‌ای مستلزم همگرایی حداکثری بدنه کارشناسی سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران است
1400/10/08
15:11:46