روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 85

سال ۱۴۰۱، سال شکوفایی هر چه بیشتر پژوهشگاه فضایی ایران خواهد بود

خبر داخلی
سال ۱۴۰۱، سال شکوفایی هر چه بیشتر پژوهشگاه فضایی ایران خواهد بود
1401/01/14
12:00:58