روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 113

سخنگوی فضایی وزارت دفاع خبر داد؛ ماهواره‌بر «سیمرغ» با موفقیت به فضا پرتاب شد

خبر دولت
سخنگوی فضایی وزارت دفاع خبر داد؛ ماهواره‌بر «سیمرغ» با موفقیت به فضا پرتاب شد
1400/10/09
13:33:14