روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 49

مرجعیت داوری ثبت اختراعات در حوزه علوم و فنون فضایی به پژوهشگاه فضایی ایران محول شد

خبر داخلی
مرجعیت داوری ثبت اختراعات در حوزه علوم و فنون فضایی به پژوهشگاه فضایی ایران محول شد
1399/12/10
15:19:33