روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 45

وزیر ارتباطات در مدار قرار گرفتن ماهواره «نور ۲» را تبریک گفت

خبر دولت
وزیر ارتباطات در مدار قرار گرفتن ماهواره «نور ۲» را تبریک گفت
1400/12/17
12:40:10