روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 76

کسب رتبه دوم طرح‌های برتر در نهمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی 

خبر داخلی
کسب رتبه دوم طرح‌های برتر در نهمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی 
1400/08/22
17:19:52