روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 410

گزارش تصویری بازدید میدانی دکتر صمیمی از روند پیشرفت پروژه‌های پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی

خبر
گزارش تصویری بازدید میدانی دکتر صمیمی از روند پیشرفت پروژه‌های پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی
1400/04/09
13:25:05
بازدید میدانی دکتر صمیمی از روند پیشرفت پروژه‌های پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی