روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 16

اتصال بیش از ۱۷۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات در پنج استان کشور؛ طرح ها و پروژه های زیربنایی روستایی به دستور رییس جمهور افتتاح شد

خبر دولت
اتصال بیش از ۱۷۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات در پنج استان کشور؛ طرح ها و پروژه های زیربنایی روستایی به دستور رییس جمهور افتتاح شد
1398/06/04
14:04:28