روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 29

آذری جهرمی جهان را به استفاده صلح آمیز از فناوری اطلاعات فراخواند

خبر دولت
آذری جهرمی جهان را به استفاده صلح آمیز از فناوری اطلاعات فراخواند
1397/08/11
11:40:53