روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 15

آذری جهرمی در تلویزیون ملی آذربایجان:هم افزایی علمی منطقه ای در حوزه ICT موجب خلق ثروت می شود

خبر دولت
آذری جهرمی در تلویزیون ملی آذربایجان:هم افزایی علمی منطقه ای در حوزه ICT موجب خلق ثروت می شود
1397/09/14
20:31:29