روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 62

آذری جهرمی در دیدار وزیر ارتباطات عراق: دستاوردهای فناوری فضایی ایران برای عراق بسیار کاربرد دارد

خبر دولت
آذری جهرمی در دیدار وزیر ارتباطات عراق: دستاوردهای فناوری فضایی ایران برای عراق بسیار کاربرد دارد
1397/11/02
15:45:43