روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 66

ارایه ساختار پیشنهادی زنجیره ارزش فضایی کشور در کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی

خبر دولت
ارایه ساختار پیشنهادی زنجیره ارزش فضایی کشور در کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی
1397/03/01
17:25:05