روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 155

گزارش سفر دو روزه به فارس‌؛ ارتقای ارتباطات همه روستاهای فارس تا پایان سال

خبر دولت
گزارش سفر دو روزه به فارس‌؛ ارتقای ارتباطات همه روستاهای فارس تا پایان سال
1397/04/22
23:19:59