روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 20

استفاده از بالن برای برقراری ارتباطات در شرایط بحران تایید شد

خبر دولت
استفاده از بالن برای برقراری ارتباطات در شرایط بحران تایید شد
1397/08/10
10:39:05