روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 14

استفاده از ICT ، مصرف سرانه انرژی در ایران را کاهش داد

خبر دولت
استفاده از ICT ، مصرف سرانه انرژی در ایران را کاهش داد
1396/09/03
20:10:46