روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 1

اشتغال جهشی نیازمندICT است/ کنفرانس برق ایران می تواند نقشه راه صنعت و دانشگاه را ترسیم کند

خبر دولت
اشتغال جهشی نیازمندICT است/ کنفرانس برق ایران می تواند نقشه راه صنعت و دانشگاه را ترسیم کند
1396/02/12
11:09:52