روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 25

اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیاء در کشور تصویب شد

خبر دولت
اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیاء در کشور تصویب شد
1397/02/25
08:34:46