روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 18

افتتاح شش پروژه ارتباطی با ۴۰۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری

خبر دولت
افتتاح شش پروژه ارتباطی با ۴۰۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری
1397/07/02
12:26:11