روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 44

امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت ارتباطات و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

خبر دولت
امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت ارتباطات و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
1398/01/23
20:42:42