روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

ایجاد کریدور ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، مهمترین پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان البرز است

خبر دولت
ایجاد کریدور ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، مهمترین پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان البرز است
1396/10/02
11:35:34