روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

ایران از نظر رشد توسعه شاخص های ICT در دنیا دوم و در آسیا اول است

خبر فضایی
ایران از نظر رشد توسعه شاخص های ICT در دنیا دوم و در آسیا اول است
1396/12/21
12:37:01