روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 10

با حضور وزیر ارتباطات :مرکز داده شماره دو دولت و کارپوشه ایرانیان رونمایی شد

خبر دولت
با حضور وزیر ارتباطات :مرکز داده شماره دو دولت و کارپوشه ایرانیان رونمایی شد
1396/05/11
13:07:35