روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 30

با رای مجلس شورای اسلامی؛ عیسی زارع پور به عنوان وزیر ارتباطات معرفی شد

خبر دولت
با رای مجلس شورای اسلامی؛ عیسی زارع پور به عنوان وزیر ارتباطات معرفی شد
1400/06/03
21:21:17