روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 20

برنامه تصویب سند همکاری مشترک در دومین اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو اکو

خبر دولت
برنامه تصویب سند همکاری مشترک در دومین اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو اکو
1397/09/12
22:16:30