روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 29

به بهانه سالگرد شهادت وزیر پیشین ارتباطات؛ شهید «قندی»؛ معمار تمرکززدایی در حوزه ارتباطات

خبر دولت
به بهانه سالگرد شهادت وزیر پیشین ارتباطات؛ شهید «قندی»؛ معمار تمرکززدایی در حوزه ارتباطات
1399/04/07
12:29:51