روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

تامین تصاویر با تفکیک پذیری بالا/ تولید و بروز رسانی نقشه های مورد نیاز پست توسط سازمان فضایی

خبر دولت
تامین تصاویر با تفکیک پذیری بالا/ تولید و بروز رسانی نقشه های مورد نیاز پست توسط سازمان فضایی
1396/03/09
13:13:42