روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 1

تاکید ایران و عراق بر تحکیم روابط و برگزاری هر چه موفق تر مراسم اربعین حسینی(ع)

خبر دولت
تاکید ایران و عراق بر تحکیم روابط و برگزاری هر چه موفق تر مراسم اربعین حسینی(ع)
1396/07/26
13:54:25